นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อ่านเพิ่มเติม