นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2565 กำหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานจ้างทุกคนทราบ และยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม อ่านเพิ่มเติม