ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งเน้นส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อ่านเพิ่มเติม