รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง นั้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงจัดทำโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายงานผลตามเอกสารแนบท้าย

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านเพิ่มเติม

สารพัดวิธีประหยัดไฟ ลดใช้พลังงานในบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอเชิญชวนชาวหนองทรายขาว ประหยัดไฟ ลดใช้พลังงานใบ้าน ด้วยวิธีการต่อไปนี้

สารพัดวิธีประหยัดไฟ ลดใช้พลังงานในบ้าน อ่านเพิ่มเติม