หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติงานของพนักงานส่วนตำบล

โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2565 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติงานของพนักงานส่วนตำบล อ่านเพิ่มเติม