โครงการสวนผักพอเพียงด้วยเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดโครงการสวนผักพอเพียงด้วยเกษตรอินทรีย์  ให้ความรู้กับประชาชนตำบลหนองทรายขาวเรื่อง  การปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี ให้ความรู้ชนิดของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรี ความแตกต่างระหว่างปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก ให้ความรู้พร้อมสาธิตและให้ผู้ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ อบต.หนองทรายขาว  

โครงการสวนผักพอเพียงด้วยเกษตรอินทรีย์ อ่านเพิ่มเติม