โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประชาชนและกลุ่มองค์กร ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวจัดโครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประชาชนและกลุ่มองค์กร (กรณีศึกษา : “การขับเคลื่อนการดำเนินงาน อนุรักษ์พันธ์ไม้ เศรษฐกิจชุมชน และการบริหารจัดการขยะ”) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 28 – 31 มกราคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง

โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประชาชนและกลุ่มองค์กร ประจำปี 2563 อ่านเพิ่มเติม