โครงการ  อบต.  สัญจร  พบประชาชน  ประจำปีงบประมาณ  2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว   อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  ได้จัดทำโครงการ  อบต.  สัญจร  พบประชาชน  ประจำปีงบประมาณ  2561  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว  เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและให้ประชาชนได้เสนอความต้องการในการพัฒนาด้านความคิด   ต่าง ๆ   เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561  (พ.ศ.2561 – 2564 ) และให้บริการประชาชนได้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีอื่นๆ  รวมทั้งให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้ง เรื่องราวร้องทุกข์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปการ  รวมทั้งการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว  และการให้บริการด้านอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ  2561 

โครงการ  อบต.  สัญจร  พบประชาชน  ประจำปีงบประมาณ  2561 อ่านเพิ่มเติม