แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้จัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นไปด้วยคตวามเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอันเป็นการเสริมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์มาตรฐานการควบคุมภายใน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อ่านเพิ่มเติม