สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบ้านคลอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการผลิตข้าวพันธุ์พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” และโครงการ “รวมกันสู้อยู่อย่างพร้อม”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน เวลา 09.27 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบ้านคลอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการผลิตข้าวพันธุ์พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” และโครงการ “รวมกันสู้อยู่อย่างพร้อม” ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรในตำบลหนองทรายขาว และตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ เข้าร่วมโครงการฯ หลังเกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ เมื่อปี 2554 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะวิกฤต สร้างความแข็งแรงมั่นคงทางด้านอาหาร และเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสำรอง พระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบ้านคลอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการผลิตข้าวพันธุ์พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” และโครงการ “รวมกันสู้อยู่อย่างพร้อม” อ่านเพิ่มเติม

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตำบลหนองทรายขาว ตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการผลิตข้าวพันธุ์พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” และโครงการ “รวมกันสู้อยู่อย่างพร้อม”

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านเพิ่มเติม