รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) และแผนประจำปี 2564 เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัตินั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน อ่านเพิ่มเติม

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปี 2562

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวข้างต้น จึงขออนุมัติประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบายเพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปี 2562 อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด้วยนายอนันต์ ยวงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อแสดงผลการดำเนินงานในห้วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรคห้า ซึ่งกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำยล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านเพิ่มเติม