หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล อ่านเพิ่มเติม