แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ศพด.อบต.หนองทรายขาว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แสดงถึงทิศทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และมีทิศทางสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงจัดทำโดยการแผนพัฒนการศึกษาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ของสถานศึกษา มาปรับใช้เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ศพด.อบต.หนองทรายขาว อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศพด.หนองทรายขาว ประจำปีการศึกษา 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐานสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน จำนวน 19 ตัวบ่งชี้ 75 ข้อ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา และเพื่อรองรับระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศพด.หนองทรายขาว ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านเพิ่มเติม

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองทรายขาว

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปี 2561-2565) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยใช้แนวทางการบริหารแบบมุ่มเน้นผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองทรายขาว อ่านเพิ่มเติม

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลหนองทรายขาวและประชาชนทั่วไปร่วมโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถบริจาคได้ที่สำนักงานองค์การบริหาส่วนตำบลหนองทรายขาว หมู่ 4 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ตามวันเวลาราชการ

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ่านเพิ่มเติม

โครงการ  อบต.  สัญจร  พบประชาชน  ประจำปีงบประมาณ  2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว   อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  ได้จัดทำโครงการ  อบต.  สัญจร  พบประชาชน  ประจำปีงบประมาณ  2561  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว  เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและให้ประชาชนได้เสนอความต้องการในการพัฒนาด้านความคิด   ต่าง ๆ   เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561  (พ.ศ.2561 – 2564 ) และให้บริการประชาชนได้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีอื่นๆ  รวมทั้งให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้ง เรื่องราวร้องทุกข์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปการ  รวมทั้งการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว  และการให้บริการด้านอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ  2561 

โครงการ  อบต.  สัญจร  พบประชาชน  ประจำปีงบประมาณ  2561 อ่านเพิ่มเติม