คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว  ในฐานะหน่วยงานของรัฐเพื่อให้บริการประชาชนในด้านของการอำนวยความสะดวก และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อปท. ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เพื่อที่ปวงชนชาวไทยสามารถตรวจสอบ เสนอแนะการดำเนินงาน รวมถึงการจัดการข้อร้องเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวกับข้อร้องเรียนขั้นตอนการดำเนินงานข้อร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้รวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต อ่านเพิ่มเติม