โครงการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมหลังน้ำท่วมตำบลหนองทรายขาว

เมื่อวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำท่วม โดยได้รับการสนับสนุน สารเร่งบำบัดน้ำเสีย สสอ.บ้านหมี่ ทรายอะเบท วัสดุ อุปกรณ์ ในการเตรียมงานและจัดกิจกรรมจาก อบต.หนองทรายขาว มาร่วมเปิดกิจกรรม โดยท่านนายก อบต. ท่านรองนายก กำนัน ต.หนองทรายขาว ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. จนท.รพ.สต.หนองทรายขาว และทีมงาน อสม.ที่เข้มแข็งที่ช่วยเตรียมงานและขับเคลื่อนกิจกรรมดำเนินงานไปได้ด้วยดี เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับประชาชนหนองทรายขาว

โครงการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมหลังน้ำท่วมตำบลหนองทรายขาว อ่านเพิ่มเติม