หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติงานของพนักงานส่วนตำบล

โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2565 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติงานของพนักงานส่วนตำบล อ่านเพิ่มเติม