หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 4 พ.ษ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงออกหลักเกณฑ์ในการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร อ่านเพิ่มเติม