หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การประกาศสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร อ่านเพิ่มเติม