โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาวจัดกิจกรรมอบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมู่ที่ 1-7 ตำบลหนองทรายขาว  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนในท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ยังได้ให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่าง ๆ คือ กองคลังให้คำแนะนำและชี้แจงเรื่องการชำระภาษีต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ กองช่าง ให้บริการเกี่ยวกับงานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนโดยความร่วมมือของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองทรายขาว การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการฉีดยาคุมในสุนัขและแมวของประชาชน การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะผู้บริหารซึ่งจะมาตอบปัญหา ข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์  – 1 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินกิจกรรมอบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปี 2562 เพื่อให้บริการแก่ประชาชน   เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ประชาชนได้เสนอความต้องการในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบประชาชนรับฟังสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อนำกลับมาทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมกับการนำกิจกรรมต่างๆมาให้บริการประชาชน อาทิเช่น การบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ การจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้า การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองทรายขาว รับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านสระเตย กองทุนสวัสดิการชุมชน การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปี 2562 การป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2562  รับเรื่องราวร้องทุกข์และ การบริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองทรายขาว ฯลฯ

กิจกรรมอบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปี 2562 อ่านเพิ่มเติม