แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาย จะจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบลาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (หมวด 4) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ ของเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ในวัน เวลาและสถานที่ต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2562  เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม