รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) และแผนประจำปี 2564 เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัตินั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน อ่านเพิ่มเติม