แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองทรายขาว

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปี 2561-2565) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยใช้แนวทางการบริหารแบบมุ่มเน้นผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองทรายขาว อ่านเพิ่มเติม

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.หนองทรายขาว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารงานในการพัฒนาทางด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นในการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.หนองทรายขาว อ่านเพิ่มเติม

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.หนองทรายขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารงานในการพัฒนาทางด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภพ จึงจำเป็นในการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.หนองทรายขาว อ่านเพิ่มเติม