ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25, 26 และ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 อ่านเพิ่มเติม