แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว ได้คนึงถึงภารกิจ อำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง จึงจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566) อ่านเพิ่มเติม