โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด สยามบรมราชกุมารี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว ได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้บุคลากรและประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อ่านเพิ่มเติม