รณรงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต การบริโภค เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอเชิญชวนร่วมปรับเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นสีเขียว “Green Office” เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า

รณรงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต การบริโภค เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในสำนักงาน อ่านเพิ่มเติม