ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปี 2564 (Local Performance Assessment : LPA)

ตาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ใน 5 ด้านนั้น บัดนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านหมี่ ได้แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปี 2564  (Local Performance Assessment : LPA) เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการประเมินตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปี 2564 (Local Performance Assessment : LPA) อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้จังหวัดส่งcขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 บัดนี้จังหวัดลพบุรีโดยทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ได้ดำเนินการประเมินสิทธิภาพฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 126 แห่งแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 อ่านเพิ่มเติม