กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543