e-service    คือ   ระบบบริการประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ online  โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสำหรับบริการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ   เช่น  การเสียภาษี/ค่าธรรมเนียม การจดทะเบียน และการยื่นคำร้อง เป็นต้น    

กล่าวได้ว่า e-service   เป็นเป้าหมายหลักของทุกประเทศที่มุ่งพัฒนาบริการของภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้  โดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม   การพัฒนาช่องทางใหม่   ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความแตกต่างกันไปบ้าง   แต่ก็มักจะเน้นช่องทางที่ใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการติดต่อและให้บริการกับประชาชน   การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้หลาก หลายรูปแบบและมีความซับซ้อนในระดับที่แตกต่างกันตามเทคโนโลยี และ สถาปัตยกรรมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆ ให้ประชาชนสามารถเลือกใช้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

การบริการผ่านช่องทางออนไลน์ในระบบ

ยื่นแบบคำร้องทั่วไป

ท่านสามารถยื่นแบบคำร้องขอให้ อบต.ดำเนินการ

สมัครเรียน ศพด.

ท่านสามารถสมัครเข้าเรียน ศพด. อบต.หนองทรายขาว 

แจ้งซ่อมระบบประปา

ท่านสามารถแจ้งการชำรุดเสียหายของระบบประปา 

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  ได้ที่นี่

ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุอบต.หนองทรายขาวได้ที่นี่

ขึ้นทะเบียนผู้พิการ

ขึ้นทะเบียนผู้พิการในเขตพื้นที่

ยื่นแบบคำร้องทั่วไป

ท่านสามารถยื่นแบบคำร้องขอให้ อบต.ดำเนินการตามที่ท่านมีความประสงค์

สมัครเรียน ศพด.

ท่านสามารถสมัครเข้าเรียน ศพด.สังกัด อบต.หนองทรายขาว ได้ที่นี่ โดยทันที 

ซ่อมระบบประปา

แจ้งซ่อมระบบประปา แก้ปัญหาน้ำประปาไม่ไหล

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ไม่ติด ชำรุดเสียหาย

ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

ท่านสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุสังกัดอบต.หนองทรายขาว ได้ที่นี่ โดยทันที 

ขึ้นทะเบียนผู้พิการ

ท่านสามารถขึ้นทะเบียนผู้พิการสังกัดอบต.หนองทรายขาว ได้ที่นี่ โดยทันที 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.หนองทรายขาว

ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด ขอขอบคุณ

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)