กองคลัง

ภารกิจหน้าที่กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ  การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ  เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  

บุคลากรกองคลัง

นางสาวอมลรัตน์ เที่ยงทิศ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 081-7598815

นายพัลลภ โพธิ์อยู่

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุภัทรา น้าวเนือง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี