กองช่าง

ภารกิจหน้าที่กองช่าง

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบำรุงซ่อมแซมการสาธารณูปโภค และจัดทำทะเบียน ผังเมือง ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและออกแบบการเขียนแบบก่อสร้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ การควบคุมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลยานพาหนะและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

บุคลากรกองช่าง

นายสมบัติ พลอยบุตร

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 086-3071067

นายนนธกานต์ เที่ยงทิศ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวิทยา พันธ์หิตานนท์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นายศิริชัย กำเหนิดเนื้อ

ผู้ช่วยพนักงานผลิตน้ำประปา

นางสาววิชรี ขันสาคร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมคิด กำไรเพ็ชร

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เทียน

พนักงานจ้างเหมาบริการ