เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว นำโดย พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ และหลังปฏิบัติหน้าที่ และแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ให้ยึดมั่น สถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts