คณะผู้บริหาร

พันตำรวจเอก ธนศักดิ์   ปานแย้ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
089 – 9613300

นายศุภณัฏฐ์   บุญสุขธนโรจน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
064 – 7949554

นางวันเพ็ญ   คชเพต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
089 – 0666979

นายเอกชัย เนกขัม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
092 – 2970594