คณะผู้บริหาร

ภารกิจด้านการบริหาร

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

1.  กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2.  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต.
3.  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
4.  วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5.  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
โทร. 089-9613300

นายศุภณัฏฐ์ บุญสุขธนโรจน์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
โทร. 090-9899944

นางวันเพ็ญ คชเพต

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
โทร. 089-0666979

นายเอกชัย เนกขัม

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
โทร. 062-3925969