• พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2567 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ รวมถึงการเฝ้าระวัง ติดตามสภาพอากาศ สภาพน้ำท่า ปริมาณฝน และปริมาณน้ำในแหล่งเก็บน้ำ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยจากหน่วงานต่าง ๆ เช่น ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกน้ำ และเครื่องสูบน้ำ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (อปพร.) ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง และสร้างการรับรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะข้อมูลสถานการณ์น้ำ มาตรการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัด และทุกครัวเรือนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts