วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. พันตำรวจเอก(พิเศษ)ธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ได้มอบหมายให้นายศุภณัฎฐ์ บุญสุขธนโรจน์ รองนายก ทีมงานกองช่าง อบต.หนองทรายขาว ตรวจสอบระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 และระบบส่งนำ้ประปา (จุด B) บ้านสระเตย ซึงพบว่ามีปัญหาการผลิตและส่งนำ้ จึงรวบรวมปัญหา ข้อมูลต่างๆมาแก้ไขและเสนอต่อสภา อบต.หนองทรายขาว ให้ทราบต่อไป

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts