ติดต่อ อบต.หนองทรายขาว

ท่านสามารถติดต่อ อบต.หนองทรายขาวในวันและเวลาราชการตามรายละเอียดดังนี้

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 173 หมู่ที่ 4 ตําบลหนองทรายขาว อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110

อีเมล

sarabannongsaikaow@gmail.com

โทรศัพท์/โทรสาร

036-771423