การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยแรกของปีถัดไป

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments