โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถเข้าไปลงทะเบียน เพื่อรับเงิน 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน ได้จนถึงอายุ 6 ปี โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่รัฐบาลช่วยเหลือครอบครัว เพื่อยกระดับสังคม

เงื่อนไขในการลงทะเบียนอุดหนุนบุตร

1. พ่อแม่เด็ก คนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย

2. เด็กสัญชาติไทย

3. เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

4. ไม่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์รัฐ หรือ เอกชน

5. อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองรายได้น้อย ซึ่งไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้ เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคน ต่อปี

ขั้นนตอนในการลงทะเบียนอุดหนุนบุตร

1. บัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย)

2. สูติบัตรเด็กแรกเกิด (กรณีนำมายื่นหลังคลอด)

3. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู)

เอาเล่มจริงมายื่น

4. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง

(ผู้ลงทะเบียน/เพื่อโอนเข้าบัญชี)

5. เอกสารที่ต้องเตรียม

– แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

– แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

6. ใบรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ หรือ หลักฐานรายรับที่ลงนามโดยนายจ้าง ทั้งของผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียน และสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงานบริษัท ต้องมีใบรับรองรายได้ของทุกคนที่มัรายได้ประจำ (สลิปเงินเดือนหรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)

7. สำเนายืนยันตัวตนเช่น บัตรประจำตำแหน่ง, บัตรข้าราชการ, บัตรประจำตัวประชาชน (เอกสารแสดงสถานะของผู้รับรอง)

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts