ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่มีความประสงค์ก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำจากหน้าวัดเนินยาวถึงชุมชนส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองทรายขาว ตามแผนที่ทีแนบมาพร้อม

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts