ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ปิดให้บริการออกบัตรคนพิการแบบครบวงจร โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลพบุรี

เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 08.30-16.30 น.

ห้องกลุ่มสังคมสงเคราะห์ ชั้น 1

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

เปิดให้บริการออกบัตรคนพิการแบบครบวงวร

ศูนย์บริการคนพิการฉบับเบ็ดเสร็จ

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts