สาระสำคัญ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

สถานศึกษา

 • จัดให้มีการสอนเพศวิถีศึกษาอย่างเหมาะสม (จัดหาและพัฒนาผู้สอนเพศวิถีศึกษา)
 • ให้คำปรึกษาช่วยเหลือและคุ้มครองวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเหมาะสม
 • ส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการทางสังคม

สถานบริการสุขภาพ

 • ให้ข้อมูลความรู้ด้านการตั้งครรภ์และการป้องกันที่ถูกต้อง
 • จัดบริการอนามัยเจริญพันธุ์
 • ส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการทางสังคม

สถานประกอบกิจการ

 • ให้ข้อมูลความรู้และส่งเสริมให้เข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์
 • ส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการสังคม

หน่วยงานสวัสดิการสังคม

 • ให้มีการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ส่วนราชการท้องถิ่น

 • ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของวัยรุ่น

สิทธิ์ของวัยรุ่น ภายใต้ พ.ร.บ.

 • ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
 • ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว
 • ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์
 • ได้รับข้อมูล ข่าวสาร และความรู้
 • ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts