• อย่าจุดไฟเผากันนะ เพราะนอกจากจะทำให้เกิดควัน เกิด PM2.5 แล้ว การเผาหญ้า เผาขยะ มีความผิดทั้งจำ ทั้งปรับ ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆแม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น จ้องระวาง จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท ผู้ใดไม่ปฎิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามประกาศ โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • เผาทำให้เกิดเหตุรำคาญ มาตรา 25 เหตุรำคาญ คือการกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เกิด กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็เหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535)
  • เผาจนเป็นอันตรายต่อผู้อื่นและทรัพย์ของผู้อื่น มาตรา 220 ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆแม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น จ้องระวาง จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท (ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499)
  • สั่งห้ามแล้วยังเผาต่อ มาตรา 74 ผู้ใดไม่ปฎิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา27 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 28 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามประกาศ ที่ออกตามมาตรา 28/1วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 23 มาตรา 27 วรรคสอง หรือมาตรา 28 วรรคสองต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ *แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts