หากท่านประสบปัญหา

ที่ท่านต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม/เดือดร้อน หรือท่านติดต่องานกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว แล้วไม่ได้รับความสะดวก เช่น ล่าช้าหรือมาหลายครั้งแล้วไม่ได้รับข้อยุติ ท่านสามารถแจ้งเหตุปัญหาต่างๆของท่านได้ที่นี่  เรื่องร้องเรียน ปัญหาของท่านจะได้รับการแก้ไขโดยทันที 
: ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

แบบคำร้องทั่วไป

รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์