สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

ภารกิจด้านนิติบัญญัติ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตำบลตาม (1) และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
(4) เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา อบต.
(5) รับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี
(6) ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้
(7) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติได้
(8) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

นายสายัน เพ็ชรแสง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
โทร. xxx-xxxxxxx

นางสำเนียง มดแสง

รองประธานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

นายสุริยะ ประกอบทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
หมู่ที่ 1

นายสกล โสนางาม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
หมู่ที่ 2

ร้อยตรีชัยณรงค์ ขันสาคร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
หมู่ที่ 4

เรืออากาศโทศักดิ์ชัย สมัครการ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
หมู่ที่ 6

นายวันชัย จันทะแก้ว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
หมู่ที่ 7