สำนักปลัด

ภารกิจหน้าที่สำนักปลัด

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

บุคลากรสำนักปลัด

นางสาวอมลรัตน์ เที่ยงทิศ

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 081-7598815

ว่าที่ ร.ต.เลิศชาย ตุ้มเที่ยง

นักพัฒนาชุมชน

นางสิริจิต สุขปัญญา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณิรัญญาภรณ์ เรียนศรี

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวดวงแก้ว พวงพิกุล

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางวลัยลักษณ์ พลายละมูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุภาภรณ์ พิมพา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเสรี หวั่นอินตา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวดาวรุ่ง สีขาว

พนักงานจ้างทั่วไป

นายโกวิท แป้นสีทอง

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสุจิตรา โพนทอง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมาน พิมพา

พนักงานจ้างเหมาบริการ