ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต ภายใต้ความพอเพียงอย่างยั่งยืน ผืนดินเกษตรกรรม"

ร้องเรียน
ร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริต

คู่มือประชาชน

กระดาน
สนทนา

EGP

E-Service

อปท.ใกล้เคียงใน จว.ลพบุรี

ระบบ
Back Office

สนง.ท้องถื่น
จว.ลพบุรี

หนังสือฯกรมส่งเสริมฯ

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

ระดับ ผ่านดี

ข้อมูลข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวสารของ อบต. ประกาศ กำหนดการต่างๆ ข่าวสารทั่วไปให้ประชาชนรับทราบ

กิจกรรม/โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการต่างๆของ อบต. ให้ประชาชนได้ทราบ

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้างของ อบต. หนองทรายขาว

รายงานการเงิน

รายงานสถานะทางการเงินของหน่วยงาน

จัดซื้อจ้างระบบ EGP

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ของ อบต.หนองทรายขาว

สขร.1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

หนองทรายขาวพัฒนา

การจัดการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือระบบสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่

เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

ผมจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการ มีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลหนองทรายขาว
พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

089-9613300

บริการของ อบต.หนองทรายขาว

รับชำระภาษี

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่ อบต.จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

ออกใบอนุญาต

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ ออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ

รับเรื่องร้องเรียน

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

No Gift Policy

“งดให้ งดรับ” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

0
พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)
0
จำนวนประชากร (คน)
0
หมู่บ้านในเขตพื้นที่
0
รายได้รวม (ล้านบาท)

ข่าวสารหน่วยงานล่าสุด

เงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

ประชาสัมพันธ์ ระบบ “เช็คดูรู้ไว เงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มีความประสงค์จะตรวจสอบลำดับการได้รับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี โดยสามารถใช้งานระบบได้ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ : https://sites.google.com/view/checkdooroowai/Main Facebook iconFacebookTwitter...

อ่านต่อ

อบต.หนองทรายขาว ลงพื้นที่โรงผลิตน้ำประปาของ อบต.หนองทรายขาว เพื่อทำการซ่อมแซมท่อน้ำประปา

เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.00 – 11.00 น. พันตำรวจเอก(พิเศษ)ธนศักดิ์...

อ่านต่อ

จัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP

วิดีทัศน์น่าสนใจ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.หนองทรายขาว

ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด ขอขอบคุณ

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ท่านสามารถเสนอความเห็น ความต้องการ หรือข้อเสนอแนะให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้ที่นี่ ผ่านระบบ Facebook Comments 

แบบประเมินความพึงพอใจ

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น