ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต ภายใต้ความพอเพียงอย่างยั่งยืน ผืนดินเกษตรกรรม"

ร้องเรียน
ร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริต

คู่มือประชาชน

กระดาน
สนทนา

EGP

E-Service

อปท.ใกล้เคียงใน จว.ลพบุรี

ระบบ
Back Office

สนง.ท้องถื่น
จว.ลพบุรี

หนังสือฯกรมส่งเสริมฯ

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

ระดับ ผ่านดี

ข่าวสาร อบต.ล่าสุด

ข้อมูลข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวสารของ อบต. ประกาศ กำหนดการต่างๆ ข่าวสารทั่วไปให้ประชาชนรับทราบ

กิจกรรม/โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการต่างๆของ อบต. ให้ประชาชนได้ทราบ

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้างของ อบต. หนองทรายขาว

รายงานการเงิน

รายงานสถานะทางการเงินของหน่วยงาน

จัดซื้อจ้างระบบ EGP

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ของ อบต.หนองทรายขาว

สขร.1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

หนองทรายขาวพัฒนา

การจัดการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือระบบสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่

เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

ผมจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการ มีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลหนองทรายขาว
พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

089-9613300

บริการของ อบต.หนองทรายขาว

รับชำระภาษี

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่ อบต.จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

ออกใบอนุญาต

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ ออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ

รับเรื่องร้องเรียน

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

No Gift Policy

“งดให้ งดรับ” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)
0
จำนวนประชากร (คน)
0
หมู่บ้านในเขตพื้นที่
0
รายได้รวม (ล้านบาท)
0

ข่าวสารหน่วยงานล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัสต์คอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านสระเตยไปบ้านมะขามเฒ่า หมู่ที่ 2 รหัสสายทาง ลบ.ถ.114 – กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียว จำนวน 63 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

FacebookFacebookXTwitterLINELine

อ่านต่อ

“ธนาคารขยะ” เปลี่ยนขยะเป็นเงินออม

โครงการ “ธนาคารขยะ” องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ริเริ่มขึ้นในปี 2567 ด้วยความร่วมมือระหว่างชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยมีการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ ธนาคารแห่งนี้ตั้งอยู่...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านสระเตยไปบ้านมะขามเฒ่า หมู่ที่ 2 รหัสสายทาง ลบ.ถ.114-กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียว จำนวน 63 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

FacebookFacebookXTwitterLINELine

อ่านต่อ

โครงการธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการประชุมการจัดทำโครงการธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน อีกทั้งเป็นการ ซื้อ...

อ่านต่อ

จัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP

วิดีทัศน์น่าสนใจ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.หนองทรายขาว

ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด ขอขอบคุณ

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ท่านสามารถเสนอความเห็น ความต้องการ หรือข้อเสนอแนะให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้ที่นี่ ผ่านระบบ Facebook Comments 

แบบประเมินความพึงพอใจ

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น