หัวหน้าส่วนราชการ

(ว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

นายสุมิตร   บุตรศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
085 – 7262828

                                                                                                                                      

นางสาวอมลรัตน์   เที่ยงทิศ
หัวหน้าสำนักปลัด
081 – 7598815

(ว่าง)
     ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสมบัติ   พลอยบุตร
  ผู้อำนวยการกองช่าง
086 – 3071067

นางสาวเอื้อมพร  โพธิ์อยู่
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
083 – 1582277