หัวหน้าส่วนราชการ

ภารกิจด้านการบริหารหน่วยงาน

หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

1.  รับมอบนโยบายการบริหารงานจากคณะผู้บริหารโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2.  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการภายในหน่วยงานของ อบต.
3.  วางกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบเพื่อให้งานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5.  ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

นายสุมิตร บุตรศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
โทร. 088-9469259

นายสุมิตร บุตรศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
โทร. 088-9469259

นางสาวอมลรัตน์ เที่ยงทิศ

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 081-7598815

นางสาวอมลรัตน์ เที่ยงทิศ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 081-7598815

นายสมบัติ พลอยบุตร

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 086-3071067

นางสาวเอื้อมพร โพธิ์อยู่

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 083-1582277