อบต.หนองทรายขาว เปิดรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี ซึ่ง #เกิดก่อนวันที่2กันยายน2508 มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว #ตำบหนองทรายขาว ตามทะเบียนบ้าน หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ และยังไม่ได้ยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยสามารถมาขึ้นยืนยันสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ ตั้งแต่บัดนี้ – เดือนกันยายน 2567 โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ในนามผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
>>> เอกสารเพิ่มเติม คือ ใบรับมอบอำนาจ 1 ฉบับ (และสำเนาเอกสารของผู้สูงอายุที่ต้องการยืนยันสิทธิตามข้างต้น)
โดยสามารถมายื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน และยื่นเอกสารหลักฐาน ได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนิงทรายขาว เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
โทรศัพท์ 064-436-8439 (คุณเลิศชาย)
โทรศัพท์ 081-947-0208 (คุณณิรัญญาภรณ์)
(จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.)
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts